Salgsbetingelser

Leveringstid

Vår leveringstid ligger på 4 - 12 uker og er forbeholdt avhengig av bestillingens ordrestørrelse, samt vår ordrereserve situasjon. I enkelte perioder og sesonger kan det være noe lengre leveringstid.


Ordrebekreftelse

For å kunne iverksette en bestilling må det ligge til grunn dokumentasjon av de varer og produkter som ønskes satt i bestilling. Dette f eks som tidligere utsendt tilbud pr post eller mail. Vi sender skriftlig ordrebekreftelse der alle opplysninger og underbilag skal kontrolleres av kunde. Mottaker av ordrebekreftelse med underbilag har ansvar med å melde inn evt feil eller mangler i sin ordre/bestilling innen de gjeldende tidsfrister. Eventuelle endringer til ordrebekreftelsen skal gis skriftlig innen 7 dager fra ordredato. Etter denne frist er ordren/bestillingen bindene og det ligger ikke anledning til å gjøre endringer i ordrebekreftelse uten særskilt avtale.

 

Vi ønsker at alle manglende opplysninger som mål, farger og motiver er avklart ved bestilling. Om dette ikke er mulig står kunde selv ansvarlig for å gi opplysninger om dette så snart som mulig. Dette godtas kun i skriftlig form og skal tilbakebekreftes fra oss om vi skal kunne garantere at ting er registrert korrekt. Evt endringer belastes kunde med netto kr 360,- i revideringsgebyr. Ved store forsinkelser som risikerer fremflytting av leveringsdato grunnet dette, tar vi kontakt. Er kunde utilgjengelig forbeholder vi oss rettigheten til å fremflytte produksjon og levering til nærmeste ledige uke uten nærmere varsel og avtale.

 

Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg rettigheten til å kansellere bestillinger dersom overnevnte punkter ikke overholdes, samt fraskriver seg alle forpliktelser med forhold som utløses av eller skyldes Force majeure.


Signatur/- godkjennelse av ordrebekreftelse

Der det bes om kundesignatur på ordrebekreftelse, skal kunde returnere signert bekreftelse så snart som mulig, senest innen 7 dager. En signatur bekrefter ordrens innhold med underbilag og låser bestillingen som bekreftet godkjent og bindende ordre. Forsinkelser kan utgjøre fremflytting av ordrens leveringsuke til nærmeste ledige tidsrom/uke. Underskriveren bekrefter med sin signatur, signeringsrett på vegne av kunde, evt det firma/- organisasjon som er registrert med kundenummer hos oss.

 

Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg rettigheten til å kansellere bestillinger dersom overnevnte punkter ikke overholdes, samt fraskriver seg alle forpliktelser med forhold som utløses av eller skyldes Force majeure.


Forskuddsbetaling

Der det fremkommer forskuddsbeløp på ordrebekreftelse, beskrevet som ”forskudd ved ordrebestilling”, skal det vedlagt følge forskuddsgiro med pålydende beløp inntil 35 % av ordrens totalsum. Forskuddsgiro skal være registrert innbetalt senest innen 7 dager fra ordredato om vi skal garantere avtalt leveringstid. Vennligst merk din innbetaling med fakturanummer eller kundenummer. Forsinkelser kan utgjøre fremflytting av ordrens leveringsuke til nærmeste ledige tidsrom/uke.

 

Ved annullering/- avbestilling tilfaller rettighetene for det innbetalte forskuddsbeløp til Dokka Bondemøbler AS og det skal senest innen 7 dager fra skriftlig annullering bestemmes uttak av varer for å dekke opp det gjeldende innbetalte forskuddsbeløp. Alle rabatter, tilbud eller kampanjepriser bortfaller ved annullering og annulleringsdatoens veiledende priser gjelder. Etter denne frist tilfaller forskuddsbeløpet Dokka Bondemøbler AS som avbestillingskompensasjon.

 

Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg rettigheten til å kansellere bestillinger dersom overnevnte punkter ikke overholdes, samt rettigheten til å fraskrives alle forpliktelser med forhold som utløses av eller skyldes Force majeure.


Frakt

Kunde- og forhandlere/samarbeidspartnere står selv ansvarlig for henting og/- eller transportering av varer om ikke annen avtale foreligger. Leveringsdato står oppført på tilsendt ordrebekreftelse. Leveringsdato er utleveringsdato for avhenting eller forsendelse fra Dokka Bondemøbler AS. Om varene skal transporteres med eksternt transportselskap, kan det ved større avstander, samt evt tillegg av helg og helligdager, gå opptil 3 - 4 dager utover denne dato før varene ankommer kundens leveringsadresse.

 

Kundens reklamasjonsrettigheter for fraktskader:
Dokka Bondemøbler AS står ikke erstatningsansvarlig for fraktskader som er forvoldt under egen transport, utført av kunde eller dennes transportører. Der kunde ikke er tilstedet under varemottak, forplikter kunde seg til å ha stedsfortreder som innehar mottaksansvar, samt kan sikre leveransen er levert uten skader. Alle kolli skal kontrolleres nøye ved mottak, da eventuell skade kan ha oppstått under transport, (transportør er pliktig til å la kunde overse kollienes forpaktning/emballasje før videre avreise). Vær alltid oppmerksom på at antall leverte kolli skal sjekkes opp mot fraktbrev ved levering. Om antall kolli ikke stemmer og/- eller om det blir observert synlig skade på emballasje, skal dette noteres på kundes og transportørs fraktbrev eksemplar umiddelbart. Evt skjulte skader skal sjekkes leveringsdato og innmeldes Dokka Bondemøbler AS innen kl 16.00 neste arbeidsdag. Utover disse frister må kunde selv melde fra til den aktuelle transportør om evt transportskader og erstatningskrav.


Reklamasjon og garanti

Iht. Norsk kjøpslov. Det skal fremlegges dokumentasjon på når og hvor produktet er kjøpt. Der kunde ikke er tilstedet under varemottak, forplikter kunde seg til å ha stedsfortreder som innehar mottaksansvar. Mottaker forplikter seg til å kontrollere produktet ved leveringsdato. Feil eller skader skal innmeldes Dokka Bondemøbler AS innen kl 16.00 neste arbeidsdag. Mottaker er ansvarlig for å kontrollere produktet i godt lys før montering eller evt videre bearbeidelse. Vi gjør oppmerksom på at produkter med produksjonsfeil som er montert, kun erstattes med varens fakturaverdi. Garanti og reklamasjon dekker ikke eventuelle følgeskader, eller skade som har oppstått grunnet feil og mangelfull montering eller ufagmessig behandling. Dokka Bondemøbler AS sitt erstatningsansvar begrenser seg uten unntak til varens faktiske fakturaverdi den aktuelle fakturadato.

 

Følgende er ikke reklamasjonsberettiget:
Vi gjør oppmerksom på at våre produkter er av håndverkkvalitet og det kan forekomme avvik da alle elementer er unike. Det kan forekomme synlige kvister på heltre malt furu og vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gi garantier mot dette. Alle elementer i våre produkter er heltre furu og bevegelser i treverket vil forekomme ved endringer i luftfuktighet. Kaldt vær vinterstid kombinert med varmepumpe og vedfyring etc utgjør ofte tap av luftfuktighet. Kunde innehar eget ansvar på kontroll av romtemperatur og luftfuktighet. Vi anbefaler en luftfuktighet på mellom 40- 60 %, bruk gjerne et hygrometer til å kontrollere dette.


Returnering av varer

Retur av varer må forhåndsavtales med Dokka Bondemøbler AS v/salgsansvarlig. Returnerte varer kan etter avtale godskrives med inntil 80 % av varens netto fakturaverdi. Returfrakt og omkostninger dekkes av kunde. Retur uten avtale vil ikke bli behandlet. Spesialproduserte varer tas ikke i retur.


Betalingsbetingelser, forhandler og samarbeidspartner

14 dager netto kreditt. Om faktura ikke betales innen forfallsfrist bortfaller rabatt på den aktuelle ordre med dennes faktura. Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg da i dette tilfelle av forfallsbrudd, retten til å kansellere den aktuelle rabatt og etterfakturere varen/e med fullverdi etter gjeldende veiledende prisliste fra fakturaens hovedforfallsdato.

 

Etter pantelovens § 3-14 til 3-22, forblir den fakturerte varen Dokka Bondemøbler AS sin eiendom, inntil denne (med eventuelle påløpne renter, omkostninger og evt rabattetterkrav) er fullt betalt. Etter forfall beregnes 10,5 % rente p.a. Betalingsvarsel belastes med kr 50,-. Ved forfall av første betalingsvarsel oversendes fakturaen til Axactor Norway AS, 3301 Hokksund. Rentenota vil bli utsendt ved anledning. Som verneting vedtas Nordre Land forliksråd, samt Gjøvik og/- eller Hadeland og Land tingrett.


Betalingsbetingelser, bedriftskunde

35 % forskuddsinnbetaling ved bestilling. **Se punkt for ”forskuddsbetaling”.
Kontant betaling eller fremvist bankkvittering ved levering eller evt henting direkte fra Dokka Bondemøbler AS fabrikk gjelder om ikke annet er avtalt. OBS: Visa og kredittkort håndteres ikke.

 

Der det innvilges firmakreditt (organisasjonsnummer må oppgis) gjelder 7 dager netto kreditt. Om faktura ikke betales innen forfallsfrist bortfaller rabatt på den aktuelle ordre med dennes faktura. Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg da i dette tilfelle av forfallsbrudd, retten til å kansellere den aktuelle rabatt og etterfakturere varen/e med fullverdi etter gjeldende veiledende prisliste fra fakturaens hovedforfallsdato.

 

Etter pantelovens § 3-14 til 3-22, forblir den fakturerte varen Dokka Bondemøbler AS sin eiendom, inntil denne (med eventuelle påløpne renter, omkostninger og evt rabattetterkrav) er fullt betalt. Etter forfall beregnes 10,5 % rente p.a. Betalingsvarsel belastes med kr 50,-. Ved forfall av første betalingsvarsel oversendes fakturaen til Axactor Norway AS, 3301 Hokksund. Rentenota vil bli utsendt ved anledning. Som verneting vedtas Nordre Land forliksråd, samt Gjøvik og/- eller Hadeland og Land tingrett.


Betalingsbetingelser, privatkunde

35 % forskuddsinnbetaling ved bestilling. **Se punkt for ”forskuddsbetaling”.
Kontant betaling eller fremvist bankkvittering ved levering eller evt henting direkte fra Dokka Bondemøbler AS fabrikk gjelder om ikke annet er avtalt. OBS: Visa og kredittkort håndteres ikke.

 

Der det innvilges privat kundekreditt gjelder 7 dager netto kreditt. Om faktura ikke betales innen forfallsfrist bortfaller rabatt på den aktuelle ordre med dennes faktura. Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg da i dette tilfelle av forfallsbrudd, retten til å kansellere den aktuelle rabatt og etterfakturere varen/e med fullverdi etter gjeldende veiledende prisliste fra fakturaens hovedforfallsdato.

 

Etter pantelovens § 3-14 til 3-22, forblir den fakturerte varen Dokka Bondemøbler AS sin eiendom, inntil denne (med eventuelle påløpne renter, omkostninger og evt rabattetterkrav) er fullt betalt. Etter forfall beregnes 10,5 % rente p.a. Betalingsvarsel belastes med kr 50,-. Ved forfall av første betalingsvarsel oversendes fakturaen til Axactor Norway AS, 3301 Hokksund. Rentenota vil bli utsendt ved anledning. Som verneting vedtas Nordre Land forliksråd, samt Gjøvik og/- eller Hadeland og Land tingrett.


Priser

Det tas forbehold om pris- og produktendringer uten forvarsel, samt eventuelle trykkfeil i prislister, nettside etc. Eventuelle prisfeil på spesifiserte tilbud og ordre, skal rettes innen og senest ved sluttfaktura.