Salgsbetingelser

Leveringstid

Vår leveringstid på bestillingsprodukter ligger på 8 - 12 uker fra bestillingsdato (eks ferier og høytider). Dette er forbeholdt og avhengig av bestillingens ordrestørrelse og vår ordrereserve situasjon, i enkelte perioder og sesonger kan det være noe kortere eller lengre leveringstid. Det anbefales å være tidlig ute der det er viktige datoer for ferdigstillelse.


Tilbudsbetingelser

Tilbud med oppførte priser har akseptfrist på 10 dager fra tilbudsdato. Vi gjør oppmerksom på at angitte leveringstider gjelder pr tilbudsdato, eventuelle endringer kan forekomme etter dette. Det tas forbehold om pris- og spesifikasjonsendringer, samt eventuelle trykkfeil.


Ordrebetingelser

For å kunne effektuere en bestilling må det ligge til grunn dokumentasjon av de varer og produkter som ønskes satt i bestilling. Vi oversender skriftlig ordrebekreftelse der alle opplysninger og underbilag skal kontrolleres av bestiller. Vennligst sjekk grundig gjennom mottatt ordrebekreftelse for feil eller mangler. Endringer til Din bestilling leveres skriftlig til ordre@dokkamobler innen frist 7 dager. Mottaker av ordrebekreftelse med dennes eventuelle underbilag har det fulle ansvar med å melde inn eventuelle feil eller mangler i sin ordre/bestilling skriftlig til ordre@dokkamobler innen de gjeldende tidsfrister.

 

Vi ønsker at alle opplysninger som mål, farger og detaljvalg er avklart ved bestilling. Om dette er vanskelig står kunde selv ansvarlig for å gi opplysninger om dette så snart som mulig. Ved store forsinkelser som hindrer produksjonsoppstart grunnet dette, forbeholder vi oss rettigheten til å fremflytte produksjon og levering til nærmeste ledige uke uten nærmere varsel og avtale.

 

Bestiller har det fulle ansvar med å melde inn eventuelle endringer til ordrekontoret, samt se til at utførte endringer er registrert og tilbakegitt med skriftlig revidert ordrebekreftelse til bestiller. Eventuelle endringer til ordrebekreftelsen skal gis skriftlig til ordre@dokkamobler innen frist 7 dager fra ordredato. Etter denne frist er ordren/bestillingen bindene og det ligger ikke anledning til å gjøre endringer eller kansellasjon i ordrebekreftelse uten særskilt avtale.

 

Det tas forbehold om eventuelle prisjusteringer til fakturadagens priser og betingelser på underprodukter og tilleggsvarer m/ tilbehør utenfor våre standard heltre produktsortimenter. Eventuelle prisjusteringer på spesifiserte tilbud og ordre, skal rettes senest og innen sluttfaktura.

 

Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg rettigheten til å kansellere bestillinger dersom overnevnte punkter ikke overholdes.


Ordreaksept

Der det fremkommer ordreaksept på ordrebekreftelse, skal det vedlagt følge Ordreaksept faktura med pålydende beløp inntil 35 % av ordrens totalsum. Ordreaksept skal være registrert innbetalt senest innen 7 dager fra ordredato om vi skal kunne garantere den avtalte leveringsuke/dato. Vennligst benytt alltid KID så din innbetaling registreres uten forsinkelser. Eventuelle forsinkelser kan utgjøre fremflytting av ordrens leveringsuke til nærmeste ledige tidsrom/uke uten nærmere varsel og avtale.

 

Vennligst sjekk grundig gjennom mottatt ordrebekreftelse for feil eller mangler. Endringer til Din bestilling leveres skriftlig til ordre@dokkamobler innen frist 7 dager (se Ordrebetingelser). Betalt Ordreaksept bekrefter Din bestilling som effektuert, godkjent og bindende ordre. Ved å godkjenne din bestilling med innbetalt Ordreaksept, bekrefter De Dem til å ha lest gjennom, gjort Dem kjent med og stiller dem samtykkende til våre salgsbetingelser. Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg rettigheten til å kansellere bestillinger dersom overnevnte punkter ikke overholdes.

 

Der bestiller kansellerer sin bestilling etter sin bindingsfrist, forbeholder Dokka Bondemøbler AS seg rettigheten til å kreve det innbetalte ordreaksept beløp som avbestillings kompensasjon.


Betalingsbetingelser

Ordreaksept på 35 % innbetales bestillingsdato, øvrig sluttoppgjør skal være registrert innbetalt før utlevering finner sted. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta opptil 3 virkedager før din innbetaling registreres i vårt system. Vi ber derfor om at du betaler i god tid innen utleveringsdato for å forhindre leverings forsinkelser. Vennligst benytt alltid KID så din innbetaling registreres automatisk til våre systemer. Visa og kredittkort håndteres dessverre ikke.

 

Der det innvilges kundekreditt gjelder 7 dager netto kreditt. Etter pantelovens § 3-14 til 3-22, forblir den fakturerte varen Dokka Bondemøbler AS sin eiendom, inntil denne (med eventuelle påløpne renter og omkostninger) er fullt betalt. Etter fakturaforfall beregnes p.a. renter og purregebyr etter dagens aktuelle satser. Ved forfall av første betalingsvarsel oversendes fakturaen til Axactor Norway AS, 3301 Hokksund. Rentenota vil bli utsendt ved anledning. Som verneting vedtas Nordre Land forliksråd, samt Gjøvik og / - eller Hadeland og Land tingrett.


Frakt

Leveringsdato står oppført på tilsendt ordrebekreftelse. Leveringsdato er utleveringsdato for avhenting eller forsendelse fra Dokka Bondemøbler AS. Om varene skal transporteres med eksternt transportselskap, kan det ved større avstander, samt eventuelle tillegg av helg og helligdager, gå opptil 3 - 4 dager utover denne dato før varene ankommer kundens leveringsadresse.


Vareutlevering

Der kunde ikke er tilstedet under vareutlevering, forplikter kunde å ha stedsfortreder som innehar mottaksansvar i kundens fravær. Mottaker skal kontrollere antall leverte kolli opp mot fraktbrev, samt kontrollere synlig skade på emballasje. Ved feil i antall kolli eller synlig skade på emballasje, skal dette noteres på både kundes og transportørs fraktbrev eksemplar. Transportøren skal kvittere for avvik /- skader før avreise. Feil i antall kolli eller synlig skade på emballasje skal innmeldes skriftlig med bildedokumentasjon til ordre@dokkamobler innen kl 16.00 neste arbeidsdag. Dersom disse kriterier ikke oppfylles bortfaller retten til erstatning og videre reklamasjon vil ikke bli behandlet.


Montering

Mottaker er ansvarlig for å kontrollere produktet i godt lys før montering eller videre bearbeidelse. Håndter alltid produktene med ytterst forsiktighet under bæring og håndtering. Det blir lett hakk og skader på malte og lakkerte overflater. Feil eller skjulte skader skal innmeldes skriftlig med bildedokumentasjon til ordre@dokkamobler innen kl 16.00 neste arbeidsdag. Produkter med feil eller skader skal ikke under noen omstendigheter monteres eller tas i bruk. Dersom disse kriterier ikke oppfylles bortfaller retten til erstatning og videre reklamasjon vil ikke bli behandlet.


Lagring

Produktene skal lagres tørt og beskyttet for sterkt sollys og varme. Produktene bør lagres innendørs, plasser produktene så de fineste sider på produktene vender mot hverandre eller mot vegger for å unngå press og slagskader under lagring. Vi anbefaler ikke utendørslagring da dette risikerer lagringsskader. Se til at produktene plasseres med god ventilasjon så det unngås kondens og fuktighet i de pakkede kolliene. Er det vinterstid og kuldegrader må varene avklimatiseres før de bæres videre inn i normal romtemperatur, aldri rett fra kuldegrader til 20 varmegrader. Mellomlagre dem over natten i kjøligere rom som gang etc, før de bæres videre til varme rom. Dersom disse kriterier ikke oppfylles bortfaller retten til erstatning og videre reklamasjon vil ikke bli behandlet.


Litt om heltre

Vi gjør oppmerksom på at våre produkter er av heltre håndverkkvalitet og det kan forekomme avvik da alle elementer er unike. Det kan forekomme små sår og synlige kvister på heltre malt furu, og vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gi garantier mot dette. Alle heltre produkter rører på seg og bevegelser i treverket vil spesielt forekomme ved endringer i luftfuktighet. Kaldt vær vinterstid kombinert med vedfyring og/eller varmepumpe utgjør ofte tap av luftfuktighet. Kunde innehar eget ansvar på kontroll av romtemperatur og luftfuktighet. Vi anbefaler en stabil luftfuktighet på mellom 40 - 60 %, bruk gjerne et hygrometer til å kontrollere best inneklima for deg og dine heltre møbler.


Garanti og reklamasjon

Iht. Norsk kjøpslov. Det skal fremlegges dokumentasjon på når og hvor produktet er kjøpt. Dokka Bondemøbler AS står ikke erstatningsansvarlig for fraktskader som er forvoldt under egen transport, utført av kunde eller dennes transportører. Skade som har oppstått grunnet feil og ufagmessig behandling og eventuelle følgeskader dekkes ikke av garanti og reklamasjon. Dokka Bondemøbler AS sitt erstatningsansvar begrenser seg uten unntak til varens faktiske fakturaverdi den aktuelle fakturadato.


Returnering av varer

Varer produsert på bestilling tas ikke i retur, selv ikke fra standard modellutvalg og sortiment. Retur av varer må særskilt forhåndsavtales med Dokka Bondemøbler AS v/ordrekontoret og salgsansvarlig.

 

Returnerte varer kan etter særskilt avtale godskrives med inntil 80 % av varens netto fakturaverdi. Returfrakt og omkostninger dekkes av kunde. Retur uten avtale vil ikke bli behandlet. Spesialprodusert varer utenfor standard møbelsortiment vil ikke under noen omstendigheter kunne returneres.


Priser

Det tas forbehold om pris og produktendringer uten forvarsel, samt eventuelle trykkfeil i prislister, kataloger og nettside etc. Eventuelle prisfeil på spesifiserte tilbud og ordre, skal rettes senest og innen sluttfaktura.


Force majeure

Dokka Bondemøbler AS forbeholder seg rettigheten til å fraskrives alle forpliktelser med forhold som utløses av eller skyldes Force majeure.